Generelle vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Identitet av entreprenør
Artikkel 3 - Anvendbarhet
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Forbrukerens plikter under angrefristen
Artikkel 8 - Forbrukerens bruk av angreretten og kostnader derav
Artikkel 9 - Entreprenørens plikter ved bruk av angreretten
Artikkel 10 - Utelukkelsesesrettighet av angrerett
Artikkel 11 - Prisen
Artikkel 12 - Samsvar og ekstra garanti
Artikkel 13 - Levering og utførelse
Artikkel 14 - Løpende kontraktsforhold: varighet, oppsigelse og forlengelse
Artikkel 15 - Betaling
Artikkel 16 - Klageprosedyre
Artikkel 17 - Tvister
Artikkel 18 - Industrigaranti
Artikkel 19 - Andre eller avvikende bestemmelser
Artikkel 20 - Endring av generelle vilkår og betingelser - Thuiswinkel

Artikkel 1 - Definisjoner
Disse generelle vilkårene og betingelsene omfatter følgende:

1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren kjøper produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en avstandsavtale og disse varene, digitalt innhold og/eller tjenester blir levert av entreprenøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom den tredjeparten og entreprenøren;
2. Refleksjonsperiode: den perioden hvor forbrukeren kan bruke sin angrerett;
3. Forbruker: den naturlige person som ikke handler ut fra formål i forbindelse med hans handelsvirksomhet, bedrift, artisanal eller faglige aktivitet;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form;
6. Løpende kontraktsfestet avtale: en avtale som har til hensikt å periodisk levere varer, tjenester og/eller digitalt innhold i løpet av en viss periode;
7. Bærekraftig informasjonsbærer: ethvert hjelpemiddel- også inkludert e-post - som gjør at forbrukeren eller entreprenøren kan lagre informasjon som er adressert til ham personlig, på en måte som gjør at fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er målt til formålet som opplysningene er tiltenkt, og at uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen er mulig;
8. Angrerett: muligheten til forbrukeren å avstå innen angrefristen fra avstandsavtalen;
9. Entreprenør: den fysiske eller juridiske person som er medlem av Thuiswinkel.org og tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester fra en avstand til forbrukerne;
10. Avstandsavtale: en avtale som er inngått mellom entreprenør og forbruker i rammen av et organisert system for salg fra en avstand av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der til og med inngåelsen av avtalen eller også bruken er laget av en eller flere teknikker for kommunikasjon fra en avstand;
11. Standardskjema for bruk av angrerett: det europeiske standardskjemaet for bruk av angreretten inkludert i Utstilling I av disse Generelle vilkår og betingelser;
12. Teknikk for kommunikasjon på avstand: middel som kan brukes for inngåelse av en avtale, uten at forbruker og entreprenør har måttet delta samtidig i samme område.

Artikkel 2 - Identitet av entreprenør
 
Navn entreprenør: Penshop
 
Handler under navnet/navnene:

Penshop Norge

The Netherlands
 
 
tilgjengelig:

fra mandag til fredag, 9.00 til 17.00
E-postadresse: info@penshop.no
CoC-nummer: 76467457
MVA-nummer: NL8606.333.54.B.01
 
Artikkel 3 - Anvendbarhet
 
1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for hvert tilbud fra entreprenøren og for hver konkluderte avstandsavtale mellom entreprenøren og forbrukeren.
2. Før avstandsavtalen er inngått, vil teksten i disse Generelle vilkår og betingelser gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal entreprenøren, før avstandsavtalen inngås, vise på hvilken måte de Generelle vilkår og betingelser kan vises hos entreprenøren, og at de, etter anmodning fra forbrukeren, vil bli sendt gratis så snart som mulig.
3. Hvis avstandsavtalen inngås elektronisk, tatt i betraktning avvik i forrige avsnitt og før avstandsavtalen er inngått, kan teksten i disse generelle vilkårene og betingelsene bli gjort tilgjengelig sammen elektroniske midler til forbrukeren på en slik måte at disse kan lagres hos forbrukeren på en enkel måte på en bærekraftig informasjonsbærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, skal det fremgå hvor kunnskap kan innhentes fra de generelle vilkårene og betingelsene med elektroniske midler, og at de skal sendes på anmodning fra forbrukeren sammen elektroniske midler eller på annen måte gratis.
4. Når det eksisterer ekstra spesifikke vilkår for produkter og tjenester, i tillegg til disse generelle vilkår og betingelser, er den andre og tredje delen like aktuelle, og forbrukeren kan, i tilfelle av motstridende vilkår, alltid gjøre krav på gjeldende fastsettelse som er mest gunstig for ham.

Artikkel 4 - Tilbudet
 
1. Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkår og betingelser, vil dette bli nevnt eksplisitt i tilbudet.
2. Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av produktene som tilbys, digitalt innhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en god vurdering av tilbudet av forbrukeren. Dersom entreprenøren gjør bruk av bilder, da danner disse en sann representasjon av produktene som tilbys, tjenestene og/eller digitalt innhold. Åpenbare mangler eller feil i tilbudet er ikke bindende for entreprenøren.
3. Hver tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 - Avtalen
 
1.. Avtalen er, under forutsetning av bestemmelsene i § 4, inngått på tidspunktet for aksept av forbrukeren av tilbudet og derved samsvaret med vilkårene og betingelsene.
2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet sammen med elektroniske midler, bekrefter entreprenøren uten forsinkelse sammen elektroniske kommunikasjonsmidler mottak av aksept av tilbudet. For så lenge mottak av denne aksept ikke har blitt bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppheve avtalen.
3. Dersom avtalen er inngått elektronisk, vil entreprenøren sørge for egnede tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelse av elektronisk overføring av data, og han vil sørge for et trygt nettmiljø. Dersom forbrukeren kan betale elektronisk, skal entreprenøren ta dertil egnede sikkerhetstiltak.
4. Entreprenøren kan innenfor rammen av loven - informere seg selv om forbrukeren kan overholde sine betalingsforpliktelser, samt for alle disse fakta og forhold som er av betydning for en forsvarlig konklusjon av avstandsavtalen. Hvis entreprenøren har, på bakgrunn av denne undersøkelsen, gode grunner til ikke å inngå avtalen, så er han autorisert til å nekte en bestilling eller søknad etter eget forgodtbefinnende eller for å koble spesielle vilkår og betingelser dertil.
5. Entreprenøren skal senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold sende videre til forbrukeren følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at dette kan lagres på en bærekraftig informasjonsbærer hos forbrukeren på en tilgjengelig måte:
 
  a. Besøksadressen til entreprenørens avdeling hvor forbrukeren kan vende seg med klager;
   b. vilkår og betingelser hvorunder forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller en klar melding om utelukkelse av angreretten;
   c. informasjonen over garantier og eksisterende service etter kjøpet;
   d. prisen inklusive alle skatter av produkt, tjeneste eller digitalt innhold; gjeldende kostnader ved levering; og måten for betaling, levering eller utførelse av avstandsavtalen;
   e. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av udefinert varighet;
   f. dersom forbrukeren har angrerett, standardskjemaet for utøvelse av angreretten.
   
6. I tilfelle av et pågående kontraktsforhold er bestemmelsen i forrige avsnitt gjeldende bare for den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett
 
 
for produkter:

1. Forbrukeren kan oppløse en avtale med hensyn til kjøp av et produkt i løpet av en angrefrist på 14 dager uten noen begrunnelse. Entreprenøren kan spørre forbrukeren grunnen til utøvelsen av angreretten, men kan ikke tvinge ham til å uttale seg om årsaken(e).
2. Angrefristen i § 1 starter på dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren på forhånd som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:
 
  a. dersom forbrukeren i en og samme rekkefølge har bestilt flere produkter: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han har informert forbrukeren på forhånd i løpet av bestillingsprosessen på en klar måte, nekte en bestilling av flere produkter med forskjellig leveringstid.
  b. dersom leveransen av et produkt består av ulike forsendelser eller deler: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller siste del;
   c. i tilfelle avtaler for periodisk levering av produkter i løpet av en viss periode: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.


I tilfelle tjenester og digitalt innhold ikke er levert på en fysisk transportør:

3. Forbrukeren kan oppløse en tjenesteavtale og en avtale for levering av digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør i løpet av 14 dager uten noen begrunnelse. Entreprenøren kan spørre forbrukeren grunnen til utøvelsen av angreretten, men kan ikke tvinge ham til å uttale seg om årsaken(e).
4. Angrefristen i § 3 starter på dagen etter avtaleinngåelsesdagen.


Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør ved ikke å informere om angrerett:

5. Dersom entreprenøren ikke har gitt forbrukeren informasjonen obligatorisk ved lov om angrerett eller ikke har gitt standardskjemaet for angrerett, ender angrefristen tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, fastsatt i samsvar med de tidligere avsnittene i denne artikkelen.
6. Dersom entreprenøren har gitt opplysningene nevnt i forrige avsnitt til forbrukeren innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil deretter angrefristen utløpe 14 dager etter den dagen forbrukeren har mottatt denne informasjonen.

Artikkel 7 - Forbrukerens plikter under angrefristen
 
1. Under angrefristen skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen forsiktig. Han skal bare pakke ut eller bruke produktet i den grad som er nødvendig for å etablere natur, egenskaper og funksjon av produktet. Utgangspunktet er herved at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet som han ville få lov til å gjøre i en butikk.
2. Forbrukeren er bare ansvarlig for verdireduksjon av produktet som er konsekvensen av en måte å håndtere produktet som går utover det som er tillatt i § 1.
3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdireduksjon av produktet dersom entreprenøren ikke har gitt ham før eller ved inngåelsen av avtalen all informasjon obligatorisk ved lov om angrerett.

Artikkel 8 - Forbrukerens utøvelse av angreretten og kostnader derav

1. Dersom forbrukeren gjør bruk av sin angrerett, vil han gi melding om dette innen angrefristen ved hjelp av standardskjemaet for angrerett eller på en annen ikke-ambivalent måte til entreprenøren.
2. Så fort som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter underretningen nevnt i § 1, skal forbrukeren sende produktet tilbake, eller han gir dette over til (en autorisert person av) entreprenøren. Dette er ikke nødvendig dersom entreprenøren har tilbudt seg å hente produktet selv. Forbrukeren har overholdt returperioden i alle henseender hvis han sender tilbake produktet før angrefristen er utløpt.
3. Forbrukeren sender tilbake produktet med alle leverte tilbehør, hvis det er rimelig mulig i den opprinnelige tilstanden og emballasjen, og i samsvar med de rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
5. Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å sende tilbake produktet. Dersom entreprenøren ikke har uttalt at forbrukeren må bære disse kostnadene, eller dersom entreprenøren sier at han vil bære kostnadene, ta trenger ikke forbrukeren å bære kostnadene for returen.
6. Dersom forbrukeren trekker seg etter først å ha bedt eksplisitt om utførelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke har blitt gjort klar for salg i et begrenset volum eller viss mengde og som starter i løpet av angrefristen, da er forbrukeren ansvarlig for å betale til entreprenøren et beløp som tilsvarer den delen av den juridiske forpliktelsen som har blitt overholdt av entreprenøren på tidspunktet for utøvelsen av angreretten, sammenlignet med komplett samsvar av rettslig forpliktelse.
7. Forbrukeren bærer ingen kostnader for gjennomføring av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet, som ikke har blitt gjort klar for salg i et begrenset volum eller mengde, eller til levering for byoppvarming, dersom:
 
  a. entreprenøren ikke har gitt forbrukeren informasjonen obligatorisk ved lov om angrerett, kompensasjon av utgifter i tilfelle utøvelse av angreretten eller standardskjemaet for angrerett, eller;
   b. forbrukeren ikke har bedt om det eksplisitt i starten av utførelsen av tjenesten eller leveringen av gass, vann, elektrisitet eller byoppvarming under angrefristen.
   
8. Forbrukeren bærer ingen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør, dersom:
 
  a. Han, før levering av denne, ikke har uttrykkelig avtalt starten av samsvar med avtalen før slutten av angrefristen;
   b. Han har ikke erkjent å miste sin angrerett ved innvilgelse av hans tillatelse; eller
   c. entreprenøren har unnlatt å bekrefte denne forbrukerens erklæring.
   
9. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, ender alle tilleggsavtaler ved bruk av loven.

Artikkel 9 - Entreprenørens plikter ved utøvelse av angrerett
 
1. Dersom entreprenøren varsler forbrukerens utøvelse av angreretten på en elektronisk måte, vil han sende, etter å ha mottatt denne meldingen uten opphold, en bekreftelse på mottak.
2. Entreprenøren betaler alle av forbrukerens betalinger, inklusive eventuelle kostnader ved levering tatt i betraktning av entreprenøren for det returnerte produktet, uten forsinkelse, men innen 14 dager etter den dagen da forbrukeren varsler ham om utøvelse av angreretten. Med mindre entreprenøren tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med å betale tilbake før han har mottatt produktet eller inntil forbrukeren demonstrerer at han har sendt tilbake produktet, avhengig av hvilken hendelse som finner sted tidligere.
3. Entreprenøren bruker for tilbakebetaling samme betalingsinstrument som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren er enig med en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
4. Hvis forbrukeren har valgt en dyrere metode for levering enn billigste standard levering, da trenger entreprenøren ikke å betale tilbake de ekstra kostnadene for den mer kostbare metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett
 
Entreprenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare dersom entreprenøren har uttalt dette klart i tilbudet, i det minste betimelig før inngåelsen av avtalen:

1. Produkter eller tjenester som prisen er knyttet til med svingninger i finansmarkedet som entreprenøren har ingen innflytelse over, og som kan oppstå i løpet av angrefristen;
2. Avtaler som er inngått under en offentlig auksjon. Under en offentlig auksjon forstås en metode for salg der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenør til forbruker som er tilstede personlig eller får mulighet til å være til stede i person på auksjonen under ledelse av en auksjonarius, og hvor den vellykkede budgiver er forpliktet til betale for disse produkter, digitalt innhold og/eller tjenester;
3. Tjenesteavtaler, etter fullstendig utførelse av tjenesten, men bare hvis:
 
  a. utførelsen har begynt med eksplisitt samtykke fra forbrukeren; og
   b. forbrukeren har erklært at han mister sin angrerett så snart entreprenøren har utført avtalen i sin helhet;
    
4. Pakketurer som nevnt i artikkel 7: 500 ifølge nederlandsk sivillov og avtaler om transport av personer;
5. Tjenesteavtaler for tilgjengelig overnatting, hvis i avtalen en bestemt dato eller periode for gjennomføring er forutsett og annet enn for boligformål, transport av varer, bilutleie og catering;
6. Avtaler med hensyn til fritidssysler, om i avtalen en bestemt dato eller periode for gjennomføringen av dette er forutsett;
7. Produkter produsert i henhold til spesifikasjonene til forbrukeren, som ikke er prefabrikkert og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller vedtak av forbrukeren, eller som er klart ment for en bestemt person;
8. Produkter som forringes raskt eller har en begrenset konservasjonsperiode;
9. Forseglede produkter som av hensyn til beskyttelse av helse eller hygiene ikke er egnet til å bli sendt tilbake og hvor forseglingen er brutt etter levering;
10. Produkter som etter levering av natur ugjenkallelig blandes med andre produkter;
11. Alkoholholdige drikker hvor prisen er avtalt ved inngåelsen av avtalen, men hvor levering bare kan skje etter 30 dager, og hvor den faktiske verdien er avhengig av svingninger i markedet der entreprenøren har ingen innflytelse;
12. Forseglet lyd- og videoopptak og dataprogrammer, hvorav forseglingen er brutt etter levering;
13. Aviser, periodiske publikasjoner eller magasiner, med unntak av abonnement derpå;
14. Levering av digitalt innhold annet enn på en fysisk transportør, men bare hvis:
 
  a. utførelsen har begynt med eksplisitt samtykke fra forbrukeren; og
   b. forbrukeren har erklært at han herved mister sin angrerett.

Artikkel 11 - Prisen
 
1. Under varigheten av gyldigheten opplyst i tilbudsprisene på de produktene som tilbys og/eller tjenestene vil ikke bli økt, med unntak for prisendringer som følge av endringer i mva-priser.
2. I avvik fra forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester med priser knyttet til svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren har ingen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at prisene oppgitt muligens er veiledende priser, vil fremgå av tilbudet.
3. Prisøkninger innen tre måneder etter inngåelsen av avtalen er kun tillatt dersom de er konsekvensen av lover og forskrifter.
4. Prisøkninger fra 3 måneder etter inngåelsen av avtalen er kun tillatt dersom entreprenøren har nedfelt dette og:
 
  a. disse er konsekvensen av lover og forskrifter; eller
   b. forbrukeren har myndighet til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen starter.
5. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester er inklusive mva.

Artikkel 12 - Samsvarsavtale og ekstra garanti
 
1. Entreprenøren garanterer at produkter og/eller tjenester er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, med rimelige krav til funksjon og/eller brukervennlighet og lovlige bestemmelser eksisterende på datoen for inngåelse av avtalen og/eller lovlige resepter. Dersom avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for en annen enn normal bruk.
2. En ekstra garanti gitt av entreprenøren, hans leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de rettigheter og krav ifølge loven at forbrukeren kan gjøre krave på grunnlag av avtalen mot entreprenøren dersom entreprenøren har kommet til kort i samsvar med sin del av avtalen.
3. Under ekstra garanti forstås enhver juridisk forpliktelse til entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent som påfølgende gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det han er forpliktet til ved lov i tilfelle han har kommet tl kort i samsvar med sin del av avtalen.

Artikkel 13 - Levering og utførelse
 
1. Entreprenøren skal observere størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger av produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
2. Som utleveringssted regnes den adressen som forbrukeren har gjort kjent for entreprenøren.
3. I samsvar med det som er oppgitt i artikkel 4 i disse Generelle vilkår og betingelser, skal entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med vanlig hastighet, men senest innen 30 dager, med mindre annet er avtalt for levering. Dersom leveransen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan gjennomføres eller bare delvis, vil forbrukeren motta varsel herav senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppheve avtalen uten kostnader og en rett til mulig kompensasjon for skader.
4. Etter oppløsning i henhold til forrige avsnitt skal entreprenøren betale tilbake beløpet som forbrukeren har betalt uten forsinkelse.
5. Risikoen for skadde og/eller tapte produkter ligger hos entreprenøren inntil øyeblikket for levering til forbruker eller en representant utpekt og gjort kjent på forhånd til entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Løpende kontraktsforhold: varighet, oppsigelse og forlengelse
 
 
Avbestilling:

1. Forbrukeren kan til enhver tid avbryte en avtale som er inngått for en udefinert tid med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, i samsvar med dertil avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.
2. Forbrukeren kan avbryte en avtale som er inngått for en viss tid med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, til alle tider mot slutten av en viss varighet i samsvar med reglene for avbestilling dertil avtalt og en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.
3. Forbrukeren kan avbestille de avtaler som nevnt i forrige avsnitt:
 
  a. til enhver tid og ikke være begrenset til avbestilling på et bestemt tidspunkt eller i en viss periode;
   b. minst på samme måte som disse har blitt avtalt med ham;
   c. alltid med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv.


Forlengelse:

4. En avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, kan ikke forlenges eller fornyes stilltiende for en viss varighet.
5. I avvik fra forrige avsnitt kan en avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveringer av aviser og ukeblader, forlenges stilltiende for en viss varighet på maksimalt tre måneder, dersom forbrukeren kan avbestille denne utvidede avtalen mot slutten av utvidelsen med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.
6. En avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveranser av produkter eller tjenester, kan bare forlenges stilltiende for udefinert varighet dersom forbrukeren kan kansellere hele tiden med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned. Oppsigelsestiden er ikke mer enn tre måneder med periodisk levering, men mindre enn en gang per måned, avis, ukeblader og andre magasiner.
7. En avtale med begrenset varighet med hyppig levering for introduksjon av aviser og blader (prøveabonnement eller abonnement for å stifte bekjentskap) vil ikke forlenges stilltiende og avsluttes automatisk etter utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.


Varighet:

8. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren avbestille avtalen etter ett år til enhver tid med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet for oppsigelse før utløpet av avtalt varighet.

Artikkel 15 - Betaling
 
1. I den utstrekning det ikke er fastsatt noe annet i avtalen eller ytterligere vilkår og betingelser, må forbrukerens utestående beløp betales innen 14 dager etter starten av angrefristen, eller i tilfelle av fravær av en angrefrist innen 14 dager etter inngåelsen av avtalen. Ved avtale om tildeling av en tjeneste, begynner denne perioden på dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
2. Ved salg av produkter til forbrukere, kan forbrukeren aldri bli forpliktet i henhold til Generelle vilkår og betingelser til forskuttering av mer enn 50 %. Når forskudd er fastsatt, kan ikke forbrukeren gjøre noe krav om gjennomføring av den aktuelle ordren eller tjenesten(e), før det fastsatte forskudd har funnet sted.
3. Forbrukeren har plikt til å rapportere uriktigheter i forutsatt eller oppgitt betalingsdata uten opphold til entreprenøren.
4. Hvis forbrukeren ikke rettidig overholder sin(e) betalingsforpliktelse(er), så er han, etter at han har blitt påminnet av entreprenør om for sen betaling og entreprenøren har gitt forbrukeren en periode på 14 dager til å etterkomme sine betalingsforpliktelser, etter fravær av betaling innen denne 14-dagers-perioden, ansvarlig for å betale fastsatt beløp inkludert renter ifølge loven og entreprenøren er autorisert til ta innkrevingskostnader i betraktning. Disse samlede kostnadene utgjør maksimalt: 15 % over utestående beløp opp til € 2500; 10 % over etterfølgende € 2500 og 5 % over etterfølgende € 5000 med et minimum på € 40. Entreprenøren kan avvike til fordel for forbrukeren fra de nevnte beløp og prosentdeler.

Artikkel 16 - Klageprosedyre
 
1. Entreprenøren har tilstrekkelig gjort kjent en klageordning og behandler klagen i samsvar med denne klagebehandlingen.
2. Klager over gjennomføringen av avtalen må fremsettes innen normal tid etter at forbrukeren har oppgitt defekter, fullt og tydelig beskrevet til entreprenøren.
3. Klagesaker sendt til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager for å bli regnet fra dato for mottak. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil et svar bli gitt av entreprenøren innen fristen på 14 dager med en bekreftelse på mottak og en indikasjon når forbrukeren kan forvente et mer omfattende svar.
4. En klage over et produkt, tjeneste eller tjenesten av entreprenøren kan også sendes ved hjelp av et klageskjema på forbrukersiden på nettsiden Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Klagen vil da bli sendt både til den aktuelle entreprenøren og til Thuiswinkel.org.
5. Hvis klagen ikke kan løses innen rimelig tid eller innen tre måneder etter innlevering av klagen i gjensidig konsultasjon, fremgår deretter en tvist kvalifisert for de aktuelle forskrifter.

Artikkel 17 - Tvister
 
1. Utelukkende gjelder lovene i Nederland for avtaler mellom entreprenøren og forbrukeren som gjelder disse Generelle vilkår og betingelser.
2. Tvister mellom forbruker og entreprenør over konklusjonen eller gjennomføringen av avtaler med hensyn til produkter og tjenester som leveres eller som skal leveres av denne entreprenøren, kan, i samsvar med bestemmelsene heretter bli presentert av både forbruker og entreprenør til Geschillencommissie Thuiswinkel, Post box 90 600, 2509 LP i Den Haag (www.sgc.nl).
3. En tvist vil bare bli akseptert for behandling av Geschillencommissie, dersom forbrukeren har først presentert sin klage innen normal tid til entreprenøren.
4. Senest tre måneder etter at tvisten oppsto, skal tvisten sendes skriftlig til Geschillencommissie.
5. Når forbrukeren ønsker å sende inn en tvist til Geschillencommissie, er entreprenøren bundet av dette valget. Når entreprenøren ønsker å gjøre det, skal forbrukeren innen fem uker etter den skriftlige anmodningen fra entreprenøren om han ønsker det samme, eller ønsker å la tvisten behandles av retten kompetent dertil. Dersom entreprenøren ikke lærer av valget til forbrukeren innen fristen på fem uker, er entreprenøren autorisert til å bringe tvisten inn for vedkommende domstol.
6. Geschillencommissie treffer sin avgjørelse i henhold til vilkårene og betingelsene som har blitt etablert i forskriften til Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Avgjørelser av Geschillencommissie skjer ved hjelp av bindende råd.
7. Geschillencommissie skal ikke behandle en tvist eller opphøre behandlingen, dersom det er gitt en suspensjon av betaling til entreprenøren, eller han er i en tilstand av konkurs eller har faktisk sagt opp sine bedriftsaktiviteter, før en tvist har blitt behandlet av komiteen i en høring og en endelig avgjørelse foreligger.
8. Hvis ved siden av Geschillencommissie Thuiswinkel det eksisterer en annen anerkjent tvistkomité eller utvalg tilknyttet Stichting Geschillencommissies for Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) som er kompetent, så for tvister som i prinsippet omhandler metoden for salg eller levering av tjenester fra en avstand er Geschillencommissie Thuiswinkel kompetent etter preferanse. For alle andre tvister, den andre tvistkomiteen tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikkel 18 - Industrigaranti
 
1.. Thuiswinkel.org garanterer samsvar med bindende råd av Geschillencommissie Thuiswinkel av sine medlemmer, med mindre medlemmet bestemmer seg for å sende inn bindende råd innen to måneder etter sending av denne for testing av sivil domstol. Denne sikringen blir gjenopplivet, hvis det bindende rådet etter testing av retten forblir intakt og dommen som bevis for dette har blitt ugjenkallelig. Opp til maksimalt et beløp på € 10.000 per bindende råd, vil dette beløpet bli utbetalt av Thuiswinkel.org til forbruker. I tilfelle av beløp høyere enn € 10.000 per bindende råd, vil € 10.000 utbetales. For beløpet ovenfor, har Thuiswinkel.org en forpliktelse til å gjøre en innsats for å sikre at medlemmet er i samsvar med bindende råd.
2. For anvendelsen av denne garantien kreves det at forbrukeren gjør et krav skriftlig til Thuiswinkel.org og at han tildeler sitt krav til entreprenøren til Thuiswinkel.org. Hvis kravet til entreprenøren utgjør mer enn € 10.000, er forbrukeren tilbudt å tildele sitt krav for det som overskrider € 10.000 til Thuiswinkel.org, og påfølgende skal organisasjonen i eget navn og på egne kostnader anmode betaling i retten for tilfredsstillelse av forbrukeren.

Artikkel 19 - Andre eller avvikende bestemmelserYtterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse Generelle vilkår og betingelser kan ikke være til skade for forbrukeren, og må registreres skriftlig eller på en slik måte at disse kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en bærekraftig informasjonsbærer.

Artikkel 20 - Endring av generelle vilkår - Thuiswinkel
 
1. Thuiswinkel.org skal ikke endre disse Generelle vilkår og betingelser enn i samråd med Consumentenbond.
2. Endringer i disse Generelle vilkår og betingelser trer kun i kraft etter at disse har blitt publisert på en måte som er egnet for dette, herunder forstått at i tilfelle av gjeldende endringer under varigheten av et tilbud skal det mest gunstige for forbrukeren gjelde.


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

The Netherlands

Post box 7001, 6710 CB Ede
 

 

 

Utstilling I: Standardskjema for utøvelse av angrerett
 
 
Standardskjema for utøvelse av angrerett
 
 
(fyll ut og send tilbake dette skjemaet bare når du ønsker å trekke deg fra avtalen)
 
a. til: [navn entreprenør]
   [geografisk adresse entreprenør]
   [faksnummer entreprenør, hvis tilgjengelig]
   [e-postadresse eller elektronisk adresse entreprenør]
  
b. Jeg/vi informerer herved at jeg/vi trekke oss fra avtalen om
   salg av følgende produkter: [beskrivelse produkt] *
   levering av følgende digitalt innhold: [beskrivelse av digitalt innhold] *
   utførelsen av følgende tjenester: [beskrivelse tjeneste] *,
  
c. Bestilles på * / mottas på * [dato for manglende tjenester eller kvittering i tilfelle av produkter]
d. [Navn forbruker(e)]
e. [Adresse forbruker(e)]
f. [Signatur forbruker(e)] (bare når dette skjemaet sendes inn på papir)
 
 
* Stryk det som ikke aktuelt eller fyll ut det som er aktuelt.